Text_Zuna Vesan_2016
Chrbtica je základný konštrukčný pilier nášho tela. Z rýdzo praktického hľadiska je súhrnom na seba stĺpovito usporiadaných stavcov, pričom tento „stĺp“ je skôr akýmsi živým „hadom“, dvojnásobne esovite zahnutým. Toto zakrivenie zaisťuje chrbtici pohyblivosť, pružnosť, funkčnosť a živú schopnosť opory. Stavba chrbtice umožňuje človeku chôdzu vo vertikále a chráni miechu, ktorá cez ňu „preteká“. Je vlastne akýmsi kosťovými obalom miechy a zároveň rozvodným systémom – cez otvory medzi stavcami z miechy vystupujú nervy, aby sa tak svojimi citlivými cestami prepojili s celým telom.

Mnohí z nás svoje vnímanie chrbtice obmedzujú na pocity bolesti v nejakom jej úseku, ktorý najviac a nesprávne zaťažujú. Zvyknú bolieť drobné väzy upevňujúce stavce pokope; bolievajú svaly, ktoré musia túto konštrukciu držať a vyvažovať tak zlé postavenie tela. Vrcholom našej nepochopenej možnosti spolupracovať s vlastnou chrbticou sú problémy s platničkami – posunutie, vysunutie a ich degenerácia. Toto sú bohužiaľ často jediné vnemy k tomu, aby človek vedel, že chrbticu má.

Chrbtica však pre nás znamená oveľa viac. V starom taoistickom texte I-ťing je v hexagrame 52, ktorý sa volá „Hora“, chrbtica prirovnávaná k hore, k múdrej stabilnej hore, ktorá je schopná prepojiť Zem s Nebesami. Chrbtica je tak akousi kozmickou osou ľudskej bytosti. Jej základňa v oblasti panve symbolizuje Zem; bedrové, hrudné a krčné stavce predstavujú cestu k vrcholu; a jej horný koniec je spojením s Nebom. Pod horným koncom rozumieme napojenie chrbtice na lebku a aj lebku samotnú, v ktorej sídli naša centrála – mozog. Nemyslí sa tým len rozum, ktorý analyzuje, pitva a škatuľkuje, ale aj mozog, ako centrum vedomia, cez temeno schopné sa prepojiť s kozmom, napojiť sa na zdroj. V meditačných technikách je preto vždy zaujímaná pozícia so vzpriamenou chrbticou, aby sa zem človeka mohla prepojiť s Nebom a naopak, aby Nebo mohlo vstúpiť do zeme človeka.

Okrem konštrukčného pilieru, je teda chrbtica aj pilierom celkovej našej osobnosti, je “kostrou” našej identity. Je to to, o čo sa môžeme oprieť, je to pevný chrbát, opora, posila, útočisko. Pod pojmom „kostra našej identity“ rozumejme to, s čím sa v tomto živote stotožňujeme. Chrbtica je ochrannou stavbou pre poslanie, ktoré tu máme naplniť. Niet divu, že tak delikátna časť nášho systému, akou je nervová sústava, je prepojená práve s chrbticou. Vlákna nervovej sústavy „stekajú“ v hrubom snopci miechy z mozgu práve chrbticou, pretože v nej majú potrebnú oporu a ochranu. A práve chrbticu používajú ako svoju distribučnú sieť. Ľudská nervová sústava je veľmi zložitá a je schopná viesť energiu kamkoľvek treba. Starí taoisti objavili, že v oblasti chrbtice existujú energetické kanály, ktorými prechádza veľmi silný prúd energie. Chrbtica tak vytvára akúsi cestu toku energie čchi, ktorá tak ňou môže prúdiť a následne sa rozširovať do celého nášho organizmu a tým ho vyživovať. Životodárna čchi prúdi týmito dráhami, z nich potom do orgánov tela, do každej bunky. Tak im poskytuje výživu, ktorú potrebujú pre svoj rast, funkcie a uzdravovanie.

Jednou z nich je dráha močového mechúra. Je to najdlhšia energetická dráha tela, prepájajúca naše telo odhora až nadol, teda od hlavy cez trup až po chodidlá. Prechádza popri chrbtici na oboch stranách – jej vnútorný úsek je vo vzdialenosti približne dva prsty od strednej línie chrbtice, a vo vzdialenosti približne štyri prsty prebieha jej vonkajšia vetva. Práve v tomto úseku dráhy na chrbte je dráha priamo prepojená s nervovou sústavou. V miestach, kde sa pozdĺž celej chrbtice oddeľujú nervy od miechy, aby tak pokračovali do celého tela a vyživovali ho, sa nachádzajú akupunktúrne body. Sú to tzv. transportné body, ktoré sú pri ich stimulácii schopné práve cez napojenie na nervový systém vyživovať energiou všetky orgány tela. Nazývame ich aj „brány k orgánom“, pretože cez ne je skutočne možné energeticky vojsť do určitého orgánu, ovplyvňovať a liečiť ho. To je dôkazom toho, že náš nervový systém je s energetickým systémom veľmi prepojený. Dráha močového mechúra je jediná dráha v tele, ktorá má takýto dosah na všetky orgány. Bodmi na vonkajšej vetve tejto dráhy dokáže dokonca ovplyvňovať aj psycho-spirituálne aspekty jednotlivých orgánov. Tak napríklad oslabené obličky môžeme posilniť aj tým, že budeme cez tie body pracovať s psychickým aspektom obličiek, akým je napríklad strach, ktorý budeme eliminovať. Rovnakým bodom môžeme naopak podporiť vôľu človeka a jeho schopnosť niečo dokončiť, pretože aj to s obličkami súvisí.

Ďalšou dráhou, ktorá s chrbticou súvisí, preteká ňou, je Riadiaca dráha. Známa je aj pod názvom Zadná stredná dráha alebo čínsky Dumai. Riadiaca dráha je základný energetický kanál nášho tela, ktorý sa v ľudskom jedincovi začína aktivovať a vyvíjať už v embryonálnom štádiu. Má vplyv na mnoho zdravotných, ale aj psycho-spirituálnych oblastí. Je to akoby „šťava“, „minerálny substrát“ tej vyššie spomínanej hory. Činnosť dráhy je úzko prepojená s našou vrodenou pôvodnou čchi a teda s jej zdrojom v obličkách. S obličkami je táto dráha vnútorne priamo prepojená. Ak je energia v tejto dráhe v nedostatku, človek má problém so svojou identitou, nemá „chrbát, o ktorý by sa mohol oprieť“, trpí nedostatkom odvahy v živote. V oblasti pása, proti pupku sa na tejto dráhe nachádza miesto, cez ktoré „vdychujeme“ zásady a princípy, a s nimi v živote pracujeme. Volá sa Brána osudu (Mingmen, bod GV 4). Deti bez rodičov majú často slabosť tejto dráhy, majú problém nájsť v živote určité zásady a princípy. Dráhou sa liečia aj depresie, čo s tým jasne súvisí.

Riadiaca dráha pramení v hlbinách panvy, v spodnom tantchiene, prechádza pohlavnými orgánmi, oživuje energiou celý úsek chrbtice a vstupuje do mozgu. Cez temeno sa bodom Sto stretnutí (Baihui, GV 20) človek dokáže prepojiť s univerzom, prijať ho do seba a naopak seba mu odovzdať. Dráha ďalej pokračuje cez tretie oko, nos a končí v ústach. Tu sa prepája s ďalšou dráhou – Dráhou počatia. Tá je známa aj pod názvom Koncepčný kanál, Predná stredná dráha alebo čínsky Renmai a tiež sa začína aktivovať a vyvíjať už v embryonálnom štádiu. Pramení v perineu, prechádza popri chrbtici nahor spodným tanchienom, vystupuje do pupka, vedie solar plexom, popod hrudnú kosť, cez krk až do hrdla a ústnej dutiny. Tieto dve dráhy sa zámerne v meditačných technikách prepájajú v ústach priložením jazyka na horné podnebie. Jazyk je tak ako spínač, ktorý tieto dva kanály energie prepája a aktivuje jej toki. Čchi v oboch dráhach tak môže cirkulovať v jednom nenarušenom obehu, v akejsi slučke. Tento obeh energie je základom cvičení čchi-kungu alebo tchai-ťi-čchuan a taoisti hovoria, že ním prepájajú „malý nebeský okruh“, známy aj pod názvom Mikrokozmická dráha.

Okruh je prepojením jinovej energie (v Dráhe počatia) a s jangovou energiou (v Riadiacej dráhe) a vedenie čchi v ňom je ozdravným miesením jin a jangu celého tela. A deje sa to celé v oblasti chrbtice, v oblasti hory, ktorá prepája jin – Zem s jangom – Nebom. Jin a jang sa tak harmonicky miešajú a tento rovnovážny prúd energie je tým posielaný do celého tela ostatnými energetickými dráhami a hormónmi. To nesmierne posilní vitalitu človeka.

Záverom spomeniem ešte prepojenie chrbtice na náš prenatálny zdroj, ktorý má podľa čínskej medicíny základ v premenlivej fáze VODA a prepojený je s energiou obličiek. Voda je základom života na Zemi, ale aj života každej ľudskej bytosti. Človek je zo 70/% percent tvorený vodou. Každá bunka je plná tekutiny. Tak i chrbtica. Na prvý pohľad to tak ani nevyzerá, ale chrbtica vlastne „tečie“. Priestory medzi stavcami sú vyplnené chrupavkovitými medzistavcovými platničkami. Tie sú vodonosné. Umožňujú chrbtici pohyblivosť a pružnosť. Dokážu tlmiť nárazy a otrasy svojou tekutou stavbou a tým ju chránia. Ochraňujú aj tok nebeskej energie, ktorá chrbticou prúdi. Miechu si rovnako môžeme predstaviť ako nesmierne hustú tekutinu, ktoré tečie. Všetky informácie, všetky dáta našej nervovej sústavy miechou a nervami pretekajú. Miecha je ako Ganga alebo Dunaj, masívna, múdra rieka naberajúca svoju čchi a informácie dlhými kilometrami svojho toku.

Každodenná starostlivosť o chrbticu je preto nesmierne dôležitá. Správne držanie tela, primeraný pohyb, plynulý tok čchi Mikrokozmickou dráhou a dostatočný čas na oddych a spánok, to je to, čo chrbtica miluje. Počas tanečných hodín pracujem s chrbticou veľmi rada. Učím študentov vnímať a používať jej jednotlivé segmenty, aby cez reťazové reakcie a priestor v nej objavili jej multifunkčnú plastičnosť. Učím ich aj vnímať kompaktný a vyživujúci prúd čchi v nej prúdiaci. I v tanci dokážeme pracovať na aktivácii prúdu energie v chrbtici a čchi smerovať do rôznych smerov. Čchi-kung, zameraný na toky energie v chrbtici, je vhodnou prípravou tela k vedomému tancu.
Uverejnené v časopise Vitalita / 2016

Share Button
Tao pohľady 2_Chrbtica-kozmická os ľudskej bytosti