Úryvok z knihy Múdrosť taoizmu
text_ Eva Wong_2024


Tao obklopuje oblohu, pokrýva zem a rozširuje sa do všetkých štyroch smerov. Jeho výška nemôže byť zmeraná a jeho hĺbka sa nedá pochopiť. Objíma vesmír a dáva vzniknúť všetkému. Tak, ako voda tryská z prameňa, prúdi všade a preniká všetkým. Stúpa a klesá, víri a premiešava sa, oddeľuje jin od jangu, zem od neba a blato od čistoty. Ak ho postavíme, dokáže držať nebo a podopierať zem. Ak ho položíme, dokáže obkrúžiť oceány. Čas naň nevplýva. Používanie ho nevyčerpá. Ak ho rozšírime, naplní nekonečno priestoru. Ak ho zmenšíme, vieme ho podržať v dlani. V závislosti od okolností môže byť malé alebo veľké, matné alebo žiarivé, slabé alebo silné, mäkké alebo tvrdé a kľukaté alebo rovné.

Tao objíma oblohu a zem. Harmonizuje jin a jang a udržiava rovnováhu v prírode. Čas a priestor existujú vďaka nemu. Slnko, mesiac a hviezdy žiaria vďaka nemu. V ňom uskutočňuje mäkkosť svoj najplnší potenciál a subtílnosti dosahujú ich najvzdialenejšie hranice. Vďaka nemu sú hory vysoké, moria hlboké, zvieratá behajú a vtáky lietajú. Tao nemá žiadnu formu ani tvar, ale jeho sila je nekonečná. Všetky veci sú stvorené z neho, ale pri tvorení a vyživovaní nespočetného množstva vecí sa jeho energia nevyčerpáva.

Tao je jednoduché, a predsa hlboké. Keď stúpa, nezískava výšku; keď klesá, nesplošťuje sa. Ak ho vynásobíme, nezväčší sa; ak z neho odrátame, neubudne z neho; ak ho vydelíme, nezmenší sa. Ak doň udrieme, nezraní sa; ak ho hĺbime, neprehĺbi sa; ak ho naplníme, nenavýši sa.

Tao je nepolapiteľné a nehmatateľné. Ak ho hľadáme, nedá sa nájsť; ak mu načúvame, nedá sa počuť. Je také neuchopiteľné ako vesmír a také hlboké ako jaskyňa, ale reaguje na každú zmenu vo vesmíre. Naťahuje sa, keď sa potrebuje rozšíriť; stiahne sa, keď potrebuje byť menšie. Stúpa s jangom a klesá s jin, a tak môže byť vysoké alebo nízke, dlhé alebo krátke, okrúhle alebo štvorcové, zatočené alebo priame. Pretože nemá žiadny konečný tvar ani formu, dokáže sa prispôsobiť každej možnej situácii a premiešať sa s každou mysliteľnou okolnosťou vo vesmíre.

Tao dáva život všetkým veciam, ale nie je nimi spotrebované. Je zodpovedné za ich rast, ale neriadi ich osud. Cicavce, plazy, obojživelníky, ryby, vtáky a hmyz žijú vďaka prirodzenej ceste Taa, ale necítia sa jej zaviazaní. Zomierajú kvôli prirodzenej ceste Taa, ale nevinia ho, ani ho neznenávidia. Zdá sa, že zvieratá chápu Tao lepšie než my, ľudia, pretože my chválime Tao, keď uspejeme a preklíname ho, keď zlyháme.

Lekná majú korene vo vode a stromy sú zakorenené v zemi. Vtáci lietajú po oblohe, cicavce behajú po zemi, ryby plávajú vo vodách a tigre a leopardy sa potulujú horami. Toto je prirodzený chod vecí. Keď budete trieť dva kúsky dreva o seba, vykrešete oheň. Rozpáľte kov ohňom a kov stratí svoj tvar. Okrúhle predmety sa točia na povrchu vody a duté predmety sa vznášajú. Také sú zákony prírody.

Keď zaduje jarný vietor, začne padať jemný dážď, aby nasýtil zem. V období rastu vtáky kladú vajíčka a cicavce rodia. Listy rašia a kvety kvitnú. Nikto nemusí povedať stromom, aby rástli a zvieratám, aby sa množili, pretože to je prirodzený chod vecí. Keď zaduje jesenný vietor, mráz pokryje zem. V období ubúdania listy vädnú a opadávajú. Cicavce a vtáky sa neustále kŕmia, aby nabrali energiu, ktorá im pomôže prežiť zimu. Hmyz a plazy sa skryjú pod zem. Stromy zhadzujú listy a posielajú svoju energiu do koreňov. Ryby začnú plávať na dne jazier. Život akoby mizol z prírody, ale nikto nie je za toto miznutie zodpovedný.

Vtáky stavajú hniezda, morské tvory sa ukrývajú v podmorských jaskyniach, cicavce odpočívajú na záhonoch trávy a ľudia stavajú domy. Po súši cestujeme na kolesách, na mori používame lode. Kmene na severe chytajú zvieratá kvôli kožušine; ľudia na juhu pestujú bavlnu. Každá skupina sa prispôsobí svojmu prostrediu a rozvíja schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre jej prežitie. To je prirodzený chod vecí.

Mnohí ľudia sadia stromy bez znalosti princípov jin a jangu. Nevedia, že stromy z juhu budú chradnúť, keď sa zasadia na severe. A keďže nechápu povahu rastlín, sú prekvapení, keď strom zomrie. Podobne je to s ľuďmi, ktorí sa pokúšajú chovať zvieratá v zajatí a nevedia, že divoké zvieratá sa nemnožia, keď sú premiestnené zo svojho prirodzeného prostredia. A keďže nechápu povahu zvierat, sú prekvapení, keď sa zvieratá nepária.

Je prirodzené pre byvola mať rohy a pre kone mať hrivu, ale nie je pre nich prirodzené nosiť opraty a uzdy. Nútiť zvieratá nosiť túto výstroj je príkladom ľudského úsilia narúšajúceho prirodzený chod. Keď je niečo nútené žiť proti prirodzenému spôsobu, neprežije to. Práve z tohto dôvodu by sme nemali vnucovať naše hodnoty a presvedčenia národom iných kultúr.

Zo všetkých vecí na svete nič nie je mäkšie ako voda. Voda je prispôsobivá a poddajná, ale jej hĺbka sa nedá presne určiť a jej hranice sa nedajú zmerať. Keď stúpa do neba, stáva sa dažďom a oparom. Keď padá na zem, stáva sa prameňmi a podzemnými jazerami. Život nemôže jestvovať bez vody a plodiny bez nej nemožno pestovať. Voda prospieva všetkým a nemá obľúbencov. Vyživuje najmenší hmyz aj najväčšie cicavce a neočakáva vďaku. Obohacuje svet a nepohoršuje sa nad tými, ktorí ho využívajú.

Voda je mäkká, ale mocná. Udrite do nej, ale nezraníte ju. Prepichnite ju, ale neprederaví sa. Uchopte ju, ale nedá sa držať. Jej sila dokáže opotrebiť kameň a kov. Jej živiny dokážu vyživiť celý svet. Dokáže sa vznášať po nebi ako oblaky, predierať sa úzkymi dolinami ako potok a rozprestierať sa šírymi pláňami ako jazero. Berie zo zeme a zemi späť dáva. Je nezaujatá a nesúdiaca, nepozná pojmy prvý a posledný a nerozlišuje medzi my a oni. V jej očiach je všetko rovnocenné. Oddeľuje sa a spája, aby sa zmiešala so svojim okolím. Je jednotná s nebom a zemou. Nepodriaďuje sa vľavo ani vpravo. Vie byť priama alebo meandrujúca. Priestor ani čas ju neobmedzia; vie byť prítomná na začiatku a na konci všetkého.

Tao je ako voda, pretože je mäkké a hladké. Jeho mäkkosť a slabosť dokáže prekonať to, čo je tvrdé a silné. Nevieme, odkiaľ pochádza voda a kam ide. Vieme len, že hoci nekoná, je na úžitok celému svetu.

Tao sa nedá uväzniť v tvare a forme, pretože beztvaré je tvorcom všetkého. Ak sa odcudzíme Zdroju, stratíme naše spojenie s Taom. Vnútorný pokoj je prejavom cnosti a mäkkosť je základom Taa. Ak ho ctíme a usilovne hľadáme, môžeme sa vrátiť do prázdnoty a zdroja stvorenia. Prázdnota je to, čo je zjednotené so všetkým. Stojí osamotená, a predsa sa jej veľkosť šíri všade. Hore siaha poza stred a osem smerov. Dole preniká ôsmymi úrovňami zeme. Nezaoberá sa drobnými detailmi, ale je si vedomá celosti všetkého. Objíma nebo a zem a je bránou ku všetkým princípom. Jej cnosť je číra. Všetko vyživuje a nemôže sa vyčerpať.

Hľadajte ju, ale nedá sa vidieť. Skúste ju zachytiť sluchom, ale nemožno ju počuť. Pokúste sa dotknúť sa jej, ale nebudete ju cítiť. Hoci je bez formy, všetko existuje vďaka nej. Hoci nemá žiadny pach, všetkých päť chutí sa vyvinulo z nej. Hoci nemá žiadnu farbu, všetkých päť farieb pochádza z nej. Preto sa hovorí, že všetko vzchádza z prázdnoty a že hmota sa objavuje z nehmotného. Hoci sa to nespočetné množstvo vecí líši tvarom a formou, všetky majú rovnaký pôvod. V (pentatonickej) stupnici je päť nôt, a predsa žiadne dve hudobné diela nie sú rovnaké. Existuje päť základných chutí, a jednako všetky jedlá chutia rozdielne. Jestvuje päť základných farieb, ale ich kombinácia vytvára širokú škálu odtieňov. Či už je to zvuk, chuť alebo farba, ak poznáme Pôvod, zvyšok sa dá vytvoriť.

Tao je stredom všetkého stvorenia. Siaha všetkými štyrmi smermi a spája oblohu a zem. Čistota Taa je ako kus neopracovaného nefritu. Keď sa najprv zjaví, zdá sa zakalené; potom sa časom vyjasní a naplní prázdny priestor. Keď je v pokoji, je pokojné ako vody hlbokého jazera. Keď sa hýbe, je rovnako nepolapiteľné ako plávajúce oblaky. Je tam a zároveň tam nie je. Jestvuje a zároveň nejestvuje. Tao je tam, kde sa všetko zhromažďuje. Všetky javy vyžarujú z neho. Tao sa pohybuje nepredvídateľným spôsobom a záhadne sa mení. Nezanecháva žiadne stopy a nevrhá žiadne tiene. Začína pozadu, ale prichádza prvé.


čítaj o knihe Múdrosť taoizmu
čítaj rozhovor o knihe Múdrosť taoizmu a o tom, ako sa prekladá takáto kniha
čítaj 365 TAO

čítaj knihy zo Zuninej produkcie

 

Share Button
Prirodzená cesta