Rozhovor o knihe Múdrosť taoizmu a o tom, ako sa prekladá takáto kniha do slovenčiny.
text_Ljuba Tsang_2023


Zuna, spolupodieľala si sa na preklade ďalšej knihy s taoistickou tematikou, na knihe Múdrosť taoizmu od Evy Wong. Prečo? Nemáš dosť práce so svojimi knihami?
Mám naozaj veľa práce so svojimi knihami, ale keď sa človek raz do tejto témy ponorí, v učení stále pokračuje a hľadá ďalej. V našom jazyku je o taoizme veľmi málo literatúry a ešte menej takej, ktorá ide hlboko do koreňov tohto poznania. Eva Wong je jednou z najzaujímavejších súčasných autoriek a prekladateliek taoistickej literatúry a kníh o feng-šuej. Okrem spisovateľskej a vedeckej práce je aktívnou pokračovateľkou taoistickej školy Prednebeskej cesty a línie Úplnej reality. Nie je teda len teoretička, ale aj praktička a taoizmus tečie v jej žilách. Zaoberá sa prekladmi starých pôvodných čínskych textov do angličtiny. Jej práca je nesmierne zaujímavá a hodnotná pre každého, kto hľadá cenné odpovede na svoje otázky o zmysle života.

V češtine vyšli dve jej knihy – Sedm taoistických mistrů a Taoismus (Podrobný úvod do dějin čínské duchovní tradice a filosofie). Pre mňa boli kľúčové a chcela som čítať ďalšie. Zisťovala som u vydavateľov týchto dvoch kníh, či sa chystajú v prekladoch jej kníh pokračovať. Keďže odpoveď bola záporná, zaobstarala som si jej knihy v angličtine. Hneď ma veľmi zaujali a začala som snívať o tom, že by bolo vynikajúce, keby vyšli aj v slovenčine. Aby sa aj slovenský (i český) čitateľ mal možnosť priblížiť k myšlienkam a múdrosti taoizmu spôsobom, akým to robí Eva Wong. A tak sa jasne ukazovalo, že to budem musieť ziniciovať ja 😊. Po mojich dobrých skúsenostiach s prekladom a vydaním knihy 365 TAO od Deng Ming-Daa som prirodzene oslovila vydavateľstvo Ikar. Veľmi rýchlo bolo dohodnuté, že sa do toho pustíme.

Prosím povedz niečo o preloženej knihe Múdrosť taoizmu.
Eva Wong má schopnosť vytvoriť z prekladov starých taoistických kníh akési koncentráty, cez ktoré pôvodné vzácne myšlienky tlmočí dnešnému západnému čitateľovi zrozumiteľným, prehľadným a systematickým spôsobom. Tak je to aj s knihou Múdrosť taoizmu. Ide o knihu taoistických princípov aplikovateľných pre každého, kto chce žiť vyrovnaný harmonický život. Je to akýsi sprievodca k tomu, ako sa stať lepším človekom, a to nielen pre seba a svoje vlastné potreby, ale hlavne pre ostatných a pre prírodu, ktorej sme súčasťou. Neponúka teda len filozofické úvahy k zamysleniu, ale aj praktické rady do života.

Rozumiem tomu správne, že Eva Wong prekladá staré texty a dáva im novú formu?
Áno. Táto kniha je výberom kľúčových myšlienok štyroch zásadných historických textov. Sú nimi Lao-c´, Lie-c´, Čuang-c´ a Chuaj-nan-c´. Myšlienky týchto diel sú obrovským filozofickým a literárnym pokladom. Originálne texty môžu byť pre nezainteresovaného čitateľa na čítanie náročnejšie a preto som sa potešila, že existuje kniha, ktorá ponúka ich esenciálne výňatky. Eva Wong ich za účelom tejto témy skompilovala do jednoliateho celku a spracovala tak, že sú čitateľné aj pre ľudí, ktorí o taoizme ešte veľa nevedia. Pomáha tak otvárať myšlienky taoizmu väčšiemu množstvu čitateľov.

Čo na nej zaujalo teba?
Diela Lao-c´, Lie-c´ a Čuang-c´ v rámci našich možností poznám. Chuaj-nan-c´ som doteraz poznala len veľmi zlomkovito. Veľkým prínosom tejto knihy je mne osobne teda hlavne nahliadnutie do toho diela. Zároveň ma nesmierne zaujalo ako Eva Wong myšlienky týchto štyroch diel „našila“ do spoločného zjednocujúceho kontextu. Ten spočíva na rovnocennom fungovaní štyroch aspektov života, akýchsi pilierov, ktorými sú verejný, domáci, súkromný a duchovný život. Ak existuje niečo, čo majú všetci taoisti spoločné, tak je to prítomnosť a vyváženosť týchto aspektov v živote. Eva Wong touto knihou k vyváženosti týchto pilierov veľmi inšpiruje. Nie je jednoduché byť skutočným taoistom, ja sama mám k ozajstnej taoistke ešte ďaleko, ale myšlienky taoizmu ma veľmi obohacujú a, myslím, že robia zo mňa lepšieho človeka. A tak dúfam, že by mohla kniha inšpirovať aj ostatných.

Je zaujímavé, že tie dávne myšlienky majú čo povedať aj dnešnému čitateľovi.
Mňa samú neustále prekvapuje aké mnohé vrstvy taoizmu sa dajú objavovať a následne aplikovať aj do každodenného života. Som presvedčená o tom, že pomáhajú človeku byť lepším a vyrovnanejším, byť viac prepojeným s prírodou, so sebou samým a s podstatou života na tejto Zemi. O tom, že tieto myšlienky sú nadčasové, sa presvedčíte sami. Pri čítaní knihy budete mať pocit, že tie témy, ktoré mali platnosť v dávnej dobe, úplne zapadajú aj do súčasného kontextu, do dnešnej situácie vo svete a do súčasného zmätku v hodnotách ľudí.

To, čo sa v dnešnom svete deje, ma niekedy až desí. Je až alarmujúce ako ľudia zasahujú do všetkého – do prírody, do prirodzeného toku diania – a tým vytvárajú chaos, nerovnováhu a nestabilitu. Jedným z princípov taoizmu je pozorovanie rovnováhy v prírode a učenie sa jej múdrosti. Rovnako aj nenarušovanie jej chodu ľudským konaním. Zároveň aj vytváranie rovnováhy medzi javmi (jin a jang), ktoré sú zjavne protikladné, ale ktoré sú vlastne vzájomne sa doplňujúce. Tao, prekladané ako Cesta, nám ponúka cestu nasledovania prirodzenosti, ktorá vyústi do stavu vnútorného pokoja a hlbokej spokojnosti, ktorá sa následne prejaví aj v harmónii s okolitým svetom. Prajem čitateľom, nech sa im kniha dobre číta a ovplyvní ich v tomto smere.

Mohla by si nám trochu predstaviť proces ako sa takáto kniha prekladá do slovenčiny? Ide o špecifickú tému, s ktorou treba byť zrejme vo väčšom prepojení, však?
Zaiste. Na Slovensku neexistuje prekladateľ, ktorý by bol špecialista na taoistickú literatúru. Máme tu veľmi vzácnu ženu, pani Marínu Čarnogurskú, ktorá sa už roky venuje prekladom starých čínskych textov priamo z čínštiny a dodnes je obdivuhodne zaneprázdnená svojimi prekladateľskými projektami. Kniha Múdrosť taoizmu vyšla v angličtine a zadali sme ju „bežnému“ prekladateľovi. S mojim Milanom sme sa podujali na kontrolu prekladu. Robili sme to už druhý krát. Prvý krát pred dvoma rokmi pri knihe 365 TAO od Deng Ming-Daa. Každú z týchto kníh prekladala iná prekladateľka a oba preklady boli štylisticky aj obsahovo výborné. Ale keďže slová sú vždy veľmi ošemetné, pretože nedokážu poňať úplný zmysel toho, čo bolo myslené, museli sme sa naplno ponoriť do celého preloženého textu a vnímať jeho zmysel z taoistického uhla pohľadu. Milan má toho z taoistickej literatúry prečítaného ďaleko viac ako ja. Keď číta preklad nejakej knihy, tak ho porovnáva aj s pôvodnými čínskymi znakmi. Navyše sa venuje aj symbolickému mysleniu čínskej kultúry, takže mi bol dobrým partnerom. Pri knihe 365 TAO sme dokonca niektoré vety konzultovali so samotným autorom Deng Ming-Daom. Keďže sa s ním osobne poznám, táto spolupráca bola veľmi príjemná. Konzultovala som s ním, či môžeme použiť určité slová, ktoré boli preložené doslovne správne, avšak v našom kultúrnom kontexte majú dosť odlišný význam. Niektoré slová boli z tohto dôvodu dokonca až zavádzajúce. Spoločne s ním sme prišli na výber takých slov, ktoré najviac zodpovedali tomu, čo vo svojej knihe napísal.

To musel byť náročný a zdĺhavý proces.
Áno. Keď si predstavíš, že kniha má 365 častí a v každej z nich treba pozorne skontrolovať celý význam a „slovíčka“, bolo to časovo aj energeticky veľmi náročné. Ale stálo to za to. Ľudia si knihu chvália a my sme sa pri tom veľmi veľa naučili a niektoré autorove myšlienky ešte hlbšie pochopili. A zistili, že slovenčina má, bohužiaľ, na takéto knihy veľmi slabú slovnú zásobu. A že niektoré veci sa dajú zodpovedne preložiť len s určitou dávkou praxe.

Ako to myslíš?
Nemám na mysli prekladateľskú prax, akúsi „remeselnú“ zručnosť. Prišli sme na taký zaujímavý jav, že niektoré výrazy, či zmysel slov sa dajú výstižne preložiť len vtedy ak im rozumieš cez svoju „taoistickú“ prax. A teraz ani nemám na mysli prax s čítaním taoistických textov, teda „teoretickú“ prax. Mám na mysli fyzickú prax, teda prax s cvičeniami ako čchi-kung, nej-kung, alebo tchaj-ťi čchüan a meditačnú prax. Kto sa venuje taoistickej filozofii aj cez tieto cvičenia a meditácie, rozumie čínskej terminológii inak než človek, ktorý sa ňou zaoberá len teoreticky.

To je veľmi zaujímavé. Čo presne vyžadovala kontrola prekladu knihy Múdrosť taoizmu?
Pri tejto knihe sme museli dať dôkladný pozor na tri veci. Kniha je plná určitých taoistických termínov, akýchsi „terminus technicus“, ktoré, ak sa preložia doslovne, môžu znieť neorganicky, protikladne k tomu, čo nimi bolo myslené a niekedy až divne. Je napríklad rozdiel medzi pojmami „vnútorný pokoj“ a „stav nehybnosti“. Pri preklade anglického slova „stillness“ sú oba správne, ale pre taoistický kontext je pojem „vnútorný pokoj“ výstižnejší. Takýchto drobností, ale dôležitých drobností, tam bolo neúrekom. Ďalšia vec bola správnosť prekladu diel čínskych filozofov. Tu sme museli hľadať znenie, ktoré sa už v našom česko-slovenskom priestore používa. V neposlednom rade bolo treba dohliadnuť na správnosť slovenskej transkripcie. To znamená, aby čínske výrazy, mená ľudí a názvy diel boli zjednotené v jednom „jazyku“, teda aby nebolo niečo v slovenskej transkripcii a niečo zase v anglickej, v tzv. pchin-jine. S prekladateľkou Janou Lazarovou, s ktorou sa osobne poznám, nám to spolu išlo dobre. Keďže so mnou mohla konzultovať určité veci v procese jej prekladania, niektorým chybám sa mohla vyhnúť hneď od začiatku. A musím ešte spomenúť pána Vladimíra Anda, autora mnohých prekladov čínskych textov do češtiny (čitateľom bude zrejme najznámejšia séria jeho kníh Klasická čínska medicína I.-V.), ktorý je vždy, aj napriek svojej zaneprázdnenosti, ochotný trochu mi pomôcť s kontrolami niektorých výrazov. Som mu za to veľmi vďačná.

Hodláte v prekladoch kníh Evy Wong pokračovať?
Ak sa táto kniha ukáže ako zmysluplná pre slovenského čitateľa, tak mám ďalší tip na preklad knihy od tejto autorky.

Viem však, že aj ty v blízkom čase chystáš zaujímavú knihu s taoistickou tematikou. Povedz o nej niečo, ak to nie je tajné.
V marci 2024 mi vyjde kniha Múdrosť stromu. Mnoho ľudí sa ma pýta, prečo stromy? Počas života na horách som zistila, že taoistickú múdrosť netreba hľadať len v knihách a u ľudských učiteľov, ale že je všade navôkol. Mojimi učiteľmi taoizmu sa stali stromy. Žijem medzi nimi, pozorujem ich, načúvam im. Svojim životom a vývojom, svojim dokonalým naladením sa na energiu Zeme i vesmíru, svojou silou, ale aj schopnosťou prispôsobovania sa, či svojim špecifickým používaním času a priestoru, mi poskytujú nesmierne veľa inšpiratívnych odkazov a múdrych myšlienok.

Táto kniha je vlastne dialógom medzi mnou a stromami, ktoré ma do taa zasväcujú svojimi osobnými životnými skúsenosťami, ale aj myšlienkami ľudských taoistických filozofov ako Lao-c´, Lie-c´, Čuang-c´ a iných. A keďže u nás doma sa aktívne pracuje aj s najstaršou kánonickou knihou – Knihou premien I-ťing, niektoré jej pasáže sa objavujú aj v tejto novej knihe. Oproti mojim predchádzajúcim knihám bude táto kniha teda viac filozoficko-poetická. Tvorím k nej aj pracovnú knihu, pomocou ktorej čitatelia budú môcť pracovať s taoistickými princípmi vo svojom  živote aktívne a vedome. A samozrejme vytvoríme s herečkou Elou Lehotskou aj audioknihu. Veľmi sa na ten proces teším.

Tak to sa už tešíme aj my a držíme palce. Ďakujem za rozhovor.


čítaj o knihe Múdrosť taoizmu
čítaj 365 TAO

čítaj knihy zo Zuninej produkcie

Share Button
Zrozumiteľný koncentrát vzácnych taoistických myšlienok.